Dull high E with wrap around stoptail bridge. SE Semi hollow

Printable View